Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH


Liên kết web

Chi tiết tin

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và thông tin thời sự quý 3

Lượt xem: 1220

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, sáng ngày 30/9/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp Đức tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và thông tin thời sự quý 3 năm 2019 cho cán bộ chủ chốt của huyện.

Hội nghị đã được nghe Bí thư Huyện ủy- Nguyễn Văn Tỉnh, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, khóa XII "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới...


Quang cảnh Hội nghị

Ðể triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng bám sát các nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW, kế hoạch số 256-KH/TU và kế hoạch số 87-KH/HU, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện với những nhiệm vụ, giải pháp sát thực với từng cơ quan, đơn vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhận thức rõ những quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, từ đó nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm, đề cáo cảnh giác, đấu tranh phản bác làm thất bại âm mưu của kẻ thù, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

 Cùng với quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, các đại biểu đã được nghe Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2019, tình hình thời sự trong nước, khu vực và thế giới trong thời gian gần đây, đặc biệt là tình hình về Biển Đông.

Theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và thông tin thời sự quý 3 năm 2019 cho cán bộ, đảng viên của huyện vào đầu tháng 10 và hoàn thành việc triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên tại 12 Đảng ủy xã, thị trấn trong tháng 10 năm 2019./.

                                                              Kim Oanh 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập