Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH

Liên kết web

Chi tiết tin

Công văn số 430/UBND-VP ngày 14/11/2016 cảu UBND huyện Hiệp Đức về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND huyện

Lượt xem: 3789

Thời gian vừa qua, nhìn chung việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là việc chấp hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện đã được đổi mới, chấn chỉnh, đảm bảo quy trình, thủ tục và từng bước đi vào nền nếp.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhưng chưa được khắc phục triệt để, như: việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm, triển khai không đúng tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu; một số cơ quan, ban, ngành chưa chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để thực hiện theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất thực hiện các văn bản của cấp trên ban hành; chưa tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác khi giải quyết công việc có liên quan; chất lượng tham mưu, đề xuất của các cơ quan, đơn vị còn hạn chế, nhiều vấn đề cụ thể tham mưu, đề xuất còn chung chung, không có quan điểm chính kiến rõ ràng; còn trường hợp đùn đẩy trách nhiệm lên cơ quan cấp trên và cơ quan chuyên môn khác những vấn đề thuộc nhiệm vụ của mình; một số cuộc họp UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì nội dung ngành trình không hiệu quả, thành phần dự họp chưa đảm bảo; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong một số cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 12/10/2012, Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh đôi lúc chưa nghiêm,v.v …

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND huyện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện quyết liệt một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

a) Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, chương trình công tác của UBND huyện. Chấp hành nghiêm túc các quyết định, ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và báo cáo tiến độ thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp chậm hoặc không thực hiện được phải kịp thời báo cáo và nêu rõ lý do.

b) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phải chủ động tham mưu, đề xuất UBND huyện chỉ đạo thực hiện; không được chuyển, đùn đẩy công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình lên UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện hoặc cho các cơ quan khác.

c) Trước khi đăng ký lịch trình xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì công việc phải chuẩn bị đầy đủ nội dung trình, có văn bản cụ thể, tham mưu đề xuất biện pháp, phương án giải quyết rõ ràng, thể hiện rõ quan điểm và gửi văn bản trước ít nhất 03 ngày làm việc (trường hợp cấp thiết là 01 ngày làm việc) cho các thành phần dự họp nghiên cứu. Trường hợp cần lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan thì cơ quan chủ trì gửi văn bản lấy ý kiến tham gia, văn bản phải ghi rõ thời hạn cụ thể để các cơ quan đó nghiên cứu đề xuất ý kiến, nếu quá thời hạn mà cơ quan được yêu cầu không có ý kiến phúc đáp thì coi như đồng ý và phải chịu trách nhiệm về sự đồng ý đó; đồng thời, cơ quan chủ trì phải nêu rõ việc này vào văn bản báo cáo UBND huyện.

Những nội dung trình có liên quan đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể, quyền và lợi ích của người dân địa phương hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ VBQPPL trái pháp luật theo thẩm quyền, thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải chuyển Ban TT UBMTTQVN huyện, các hội, đoàn thể tham gia ý kiến bằng văn bản và Ban TT UBMTTQVN, các hội, đoàn thể gửi lại cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp thu ý kiến, góp ý. Trường hợp thống nhất với ý kiến góp ý thì thông báo lại cho TT UBMTTQVN, các hội, đoàn thể huyện và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi trình tại cuộc họp.

Trường hợp nội dung trình của cơ quan được giao chủ trì không bảo đảm chất lượng, chưa có ý kiến của các ngành liên quan, nội dung đề xuất chung chung, không nêu rõ chính kiến, quan điểm thì UBND huyện không xem xét, giải quyết và cơ quan đó phải chịu trách nhiệm đối với nội dung đề xuất chưa được giải quyết đó.

d) Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp, đặc biệt trong giải quyết vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực. Tham gia ý kiến, chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn khác và UBND các xã, thị trấn để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị.

đ) Đối với các phiên họp, cuộc họp, buổi làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện phải tham gia dự họp đúng thành phần mời; không cử người không đủ thẩm quyền dự họp, chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo và ý kiến đề xuất liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Ý kiến của người dự họp là cơ sở để người chủ trì xem xét, kết luận về nội dung họp. Trường hợp người thuộc thành phần mời không đến dự được thì phải báo cáo người chủ trì cuộc họp cho phép mới cử người khác đi thay, ý kiến của người dự họp thay được xác nhận là nội dung đề xuất của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, tính bảo mật thông tin theo quy định.

e) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước theo Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện đúng quy định văn hóa trong hội họp; phải đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ; không sử dụng thời gian làm việc hành chính để làm việc riêng; không hút thuốc lá trong công sở; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không tham gia, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức, v.v…

g) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu để cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị noi theo. Chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện:

a) Khi nhận được hồ sơ của các cơ quan, đơn vị trình UBND, Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ về quy trình, thủ tục, thể thức, nội dung, tính hợp pháp của văn bản, Văn phòng chỉ trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện những vấn đề thuộc phạm vi giải quyết của UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. Các văn bản trình ký của các cơ quan, đơn vị phải gửi đầy đủ và chính xác toàn bộ hồ sơ trình: bằng văn bản giấy kèm theo file điện tử; không trình ký và xử lý các hồ sơ trình không bảo đảm các điều kiện nêu trên.

b) Đối với những nội dung các cơ quan, đơn vị đăng ký trình tại cuộc họp UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng phải kiểm tra đầy đủ nội dung thông tin cần trình, không xếp lịch trình đối với những nội dung chưa bảo đảm chất lượng, không nêu rõ quan điểm giải quyết của ngành, chưa lấy ý kiến của các cơ quan liên quan.

c) Phối hợp với cơ quan trình tham mưu UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện mời họp đúng thành phần, bảo đảm chất lượng cuộc họp, giúp theo dõi, kiểm soát thành phần dự họp, giờ giấc, tác phong quy định trong văn hóa hội họp, báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

d) Tích cực theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác của UBND huyện, các ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, kịp thời báo cáo UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện những vấn đề tồn tại, hạn chế, vướng mắc phát sinh để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, đề xuất những biện pháp để giúp UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành.

3. Giao Phòng Nội vụ huyện theo dõi, tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam; Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước theo Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện, xem đây là một trong những nội dung để chấm điểm thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị và đánh giá, phân loại Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.

Nhận được Công văn này yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm túc./.

(Nguồn: trích Công văn số 430/UBND-VP ngày 14/11/2016 của UBND huyện Hiệp Đức)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập